Aktualnie:

Uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, Kanclerza UŁ, regulaminy, akty prawne

Czwartek, 24 Maja 2018

Zarządzenie Rektora nr 82 z dnia 2011-06-03
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Mieszkańca Budynku Mieszkalnego – Mieszkania Służbowe UŁ.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 22 Statutu UŁ (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Wprowadzam Regulamin Mieszkańca Budynku Mieszkalnego – Mieszkania Służbowe UŁ, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Punkt 5 w rozdziale I Regulaminu – Przepisy ogólne wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2008 r.


Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Pobierz załączniki:


Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
tel. (042) 635 43 00
fax: (042) 665 57 71, 635 40 43
rektoratul@uni.lodz.pl

Mapa

Wybierz zarządzenia z roku akademickiego:


nr

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX, dostępnej pod adresem: Baza LEX